TERMS & CONDITIONS VENUS IS VEGAN

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen N.S.J. Jegerings h.o.d.n. VENUS IS VEGAN (hierna: VIV) en jou (de klant). Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als VIV producten/diensten van derden koopt/afneemt en deze aan jou levert.
 • Andere voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet. 
 • Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. Je moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen. 
 • De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden. 
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 • Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 2 - Het aanbod en de overeenkomst

 • Alle aanbiedingen van VIV zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen, tenzij in de vermelding iets anders staat. Alle producten worden met de hand gemaakt waardoor maten, gewichten, afbeeldingen, tekeningen, technische en/of chemische specificaties, soort, hoeveelheid, kleurverschillen, samenstelling en kwaliteit, opgenomen in de aanbieding of op de website, bij benadering zijn.
 • Kortingsacties gelden alleen voor duur die is aangegeven, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Wanneer je akkoord gaat met een aanbieding door een bestelling te plaatsen, ontvang je van VIV een schriftelijke bevestiging van de bestelling. De overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestiging of doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door VIV. 
 • VIV kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien VIV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag VIV dit doorberekenen aan jou. 

 • Je kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door VIV gedane aanbiedingen of reclamemateriaal. 

Artikel 3 - Herroepingsrecht voor consumenten

 • De klant, die consument is, kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. VIV mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.
 • Dit houdt in ieder geval in dat alle stickers onbeschadigd op de juiste plek aanwezig zijn, zolen geen enkele gebruikssporen bevatten, materialen waaronder veters in nieuwstaat verkeren.

Artikel 4 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 • Als je als consument gebruik maakt van je herroepingsrecht, meld je dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier dat ter beschikking is gesteld op de website voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan VIV.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 3 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zend je het product terug. Je hebt de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als je het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • Je zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de VIV verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou, de consument.
 • Alle kosten voor het terugzenden van het product komen voor jouw rekening.
 • VIV vergoedt de betaling van de consument met betrekking tot het geleverde product onverwijld maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. VIV mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen.
 • VIV gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.

Artikel 5 - Uitsluiting herroepingsrecht

VIV kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:

 1. volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

Artikel 6 - De prijs

 • In de aanbieding zijn de door jou te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
 • Alle kosten zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. Ook andere door de overheid opgelegde heffingen, transport- en afleveringskosten, reis- en verblijfkosten in het buitenland, gebruik van bijzondere installaties zijn niet inbegrepen. 
 • VIV heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen, goud- of zilverprijzen, of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor VIV met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. Ben je het niet eens met wijziging van de kosten? Dan kun je binnen 8 dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met VIV schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat. 
 • Wanneer je nog niet al jouw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst hebt voldaan, mag VIV haar verplichtingen uitstellen totdat je aan al jouw (betalings)verplichtingen hebt voldaan. 
 • Je aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven.

Artikel 7 – Verwachtingen VIV en jouw verplichtingen

 • VIV staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • VIV zal jou op de hoogte houden van de uitvoering van de werkzaamheden wanneer je hierom vraagt.
 • Als er een tijdschema is opgenomen in de overeenkomst dan zal VIV ervoor zorgen dat dit tijdschema zoveel mogelijk wordt nageleefd. Het gaat echter niet om fatale termijnen, dit geldt ook over levertermijnen. Bij overschrijding van het tijdschema moet je VIV schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 30 dagen geven om alsnog na te komen. 
 • VIV zal al jouw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover VIV behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat. 
 • Je moet alle gegevens, die VIV nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan VIV overhandigen. Jij bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.
 • Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan jou is toe te rekenen, zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor jouw rekening en risico komen. 
 • Wanneer je tijdig meldt dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst voldoen, zal VIV op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren. Wanneer de producten niet aan de overeenkomst voldoen maar dit een gevolg is doordat jij in strijd met de overeenkomst hebt gehandeld of onzorgvuldig met de producten bent om gegaan., dan worden de kosten van deze reparatie bij jou in rekening gebracht. 
 • Je bent verplicht om geleverde producten direct na ontvangst te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk (binnen twee dagen) schriftelijk aan VIV worden gemeld. Zonder deze melding worden de betreffende producten geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt ervan uitgegaan dat VIV conform de overeenkomst heeft geleverd. 

Artikel 8 - Levering

 • VIV zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en VIV mag hiervoor gebruik maken van derden.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan VIV kenbaar heeft gemaakt.
 • De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven. 
 • Het risico van de producten gaat over van VIV op de klant, op het moment dat de producten in jouw feitelijke macht of die van jouw hulppersoon komen. 
 • VIV mag een deelbare order in twee of meer gedeelten afleveren. 
 • VIV mag, wanneer zij jou hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • De kosten van levering, waaronder verpakking, transport en transportverzekering zijn voor jouw rekening. 

Artikel 9 – Betaling

 • Het is mogelijk om via de website de betaling te voldoen, via iDeal en creditcard. Het kan zijn dat één van deze betaalmethodes op een gegeven moment niet beschikbaar is. Je dient dan van de andere beschikbare betaalmethode gebruik te maken.
 • Mochten beide betaalmethodes niet beschikbaar zijn dan dienen de verschuldigde bedragen te allen tijde te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat je de bevestiging van de overeenkomst hebt ontvangen.
 • De factuur zal bij de levering van het product worden gevoegd.
 • Heb je een bezwaar tegen de factuur? Dan moet je dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan VIV laten weten. Doet je dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten jouw betalingsverplichting niet op. 
 • Indien je niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) voldoet, ben je (nadat de klant door VIV is gewezen op de te late betaling en VIV een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen) na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is VIV gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 • Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

Artikel 10 – Retourbeleid

 • VIV wil graag dat de klant tevreden is over de producten en diensten. Op ieder product heeft de klant een zichttermijn van 14 dagen. Deze termijn begint wanneer de klant de bestelling in ontvangst neemt.
 • Producten kunnen alleen worden geretourneerd wanneer deze ongebruikt, ongedragen, onbeschadigd in originele staat en in de originele verpakking worden ontvangen door VIV.
 • Je dient er zelf voor te zorgen dat het product met pakbon, voldoende gefrankeerd en binnen de daarvoor gestelde termijn worden geretourneerd. De kosten voor de retourzending komen dus voor rekening van de klant.
 • Het is aan te bevelen de producten per aangetekende post te verzenden naar het adres van VIV dat op de website staat vermeld, zodat de klant de zending kan volgen. Geleden schade doorvermissing van een verzonden product worden niet door VIV vergoed. Het risico en de aansprakelijkheid van de retourzending komt geheel voor de klant.
 • Wanneer VIV het product in de staat zoals omschreven in dit artikel en tijdig ontvangt, wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugbetaald. Neem altijd contact op met VIV voordat je het artikel retour stuurt.

Artikel 11 – Overmacht

 • Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor VIV niet, niet tijdig of niet naar behoren haar werkzaamheden kan uitvoeren en/of producten kan leveren, zonder dat dat de schuld van VIV is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van VIV. 
 • Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, beperkingen van invoer/uitvoer, onvoorziene problemen bij productie of transport, oorlog, (vergelijkbare situaties met een) pandemie, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van VIV. 
 • Wanneer er sprake is van overmacht mag VIV de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan jou hoeft te betalen. 
 • Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag jij de overeenkomst schriftelijk ontbinden. VIV is dan aan jou geen schadevergoeding verschuldigd. 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door VIV geleverde producten blijven eigendom van VIV totdat jij het volledig verschuldigde bedrag betaald hebt. 
 • Je mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren. 
 • Als een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of een recht hierop wil vestigen, dan moet je dit VIV zo snel mogelijk laten weten. 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 • VIV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. VIV is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid. 
 • Als VIV aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de bestelling, dat verband houdt met de geleverde producten, met een maximum van € 500,-.
 • Als je door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kun je deze claim niet doorleggen aan VIV. 
 • De informatie op de website wordt door VIV met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. VIV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
 • VIV streeft ernaar haar producten volledig “vegan” te produceren. VIV kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien de producten onverhoopt toch dierlijke producten of materialen zouden bevatten.  

Artikel 14 – Wijziging voorwaarden

 • VIV kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen. 
 • VIV kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. 

 

Artikel 15 – Klachten en geschillen

 • Ben je niet tevreden over onze dienstverlening of producten? Wij stellen het op prijs als je ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van jouw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee weken nadat je kennis hebt genomen van de klacht, aan VIV worden voorgelegd. 
 • Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet je je wenden tot de bevoegde rechter te rechtbank Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan. 

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht 

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.

Materials

When life gives you apples .. Yes you make shoes! The upper of our models consists entirely of apple leather. The production of this innovative gamechanger takes place in Italy, re-using the waste from the apple juice industry. Apple leather consists of at least 50% recycled apple fibers.